Registračný formulár

Registrácia predĺžená do 30.10.2019.

Informácia pre lekárov zo Slovenske republiky:

Po skončení odborného podujatia vám bude vystavené pot­vrdenie o nepeňažnom príjme. Výška nepeňažného plnenia spojeného s vašou účasťou podliehajúcou zrážkovej dani podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude tvorená sumou za ubytovanie (výška zohľadňuje cenu za izbu, tzn. v prípade dvojlôžkovej izby sa výška NP na osobu =cena izby/2 ).

Osobné údaje
Pracovisko
Firma
Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené priamo v hoteli Maximus Resort a.s. v jedno a dvojlôžkových izbách. Prosím o vyplnenie voľby typu izby a zároveň aj mena spolubývajúceho, popr. zaslanie konkrétnych požiadaviek na ubytovanie.

Sem vložte informácie týkajúcej sa požiadavky na stravu - intolerancia, alergia a podobne.

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracovania osobných údajov

I. SOUHLAS S POŘÍZENÍM, ŠÍŘENÍM, ROZMNOŽOVÁNÍM, ROZŠIŘOVÁNÍM, POUŽÍVÁNÍM A ZVEŘEJNĚNÍM ZÁZNAMŮ Já, níže podepsaný/-á, tímto uděluji v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku společnosti Philips svůj výslovný souhlas s pořízením, šířením, rozmnožováním, rozšiřováním, používáním a zveřejněním Záznamů zachycujících mou identifikovatelnou podobu pro Účel po dobu dvou (2) let (dále jen „Doba použití“). II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Já, níže podepsaný/-á, tímto uděluji společnosti Philips svůj výslovný souhlas se zpracováním Záznamů pro Účel po Dobu použití. SK I. SÚHLAS S VYHOTOVENÍM, ŠÍRENÍM, ROZMNOŽOVANÍM, ROZŠIROVANÍM, POUŽÍVANÍM A ZVEREJNENÍM ZÁZNAMOV Ja, nižšie podpísaný/-á, týmto udeľujem v súlade s ustanoveniami § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka spoločnosti Philips svoj výslovný súhlas s vyhotovením, šírením, rozmnožovaním, rozširovaním, používaním a zverejnením Záznamov zachytávajúcich moju identifikovateľnú podobu pre Účel po dobu dvoch (2) rokov (ďalej len ako „Doba použitia“). II. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV Ja, nižšie podpísaný/-á, týmto udeľujem spoločnosti Philips svoj výslovný súhlas so spracovaním Záznamov pre Účel po Dobu použitia. EN I. CONSENT WITH RECORDS TAKING, DISTRIBUTION, REPRODUCTION, USING AND DISCLOSURE I, the undersigned, hereby in accordance with the Section 84 et seq. of the Civil Code grant the explicit consent with taking, distribution, reproduction, using and disclosure of the Records capturing me in identifiable way for Purpose and for two (2) years period (hereinafter referred to as “Term”) to Philips. II. CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING I, the undersigned hereby grant my explicit consent to Records processing for Purpose and Term. We hereby provide you with information implied by GDPR, as follows. GDPR CZ GDPR SK GDPR ENG